Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
service
/'sə:vis/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây thanh lương trà ((cũng) service-tree)
 • sự phục vụ, sự hầu hạ
  • to be in service
   đang đi ở (cho ai)
  • to take service with someone; to enter someone's service
   đi ở cho ai
  • to take into one's service
   thuê, mướn
 • ban, vụ, sở, cục, ngành phục vụ
  • postal service
   sở bưu điện
  • the foreign service of an office
   ban đối ngoại của một cơ quan
  • the public services
   công vụ
  • bus service
   ngành xe buýt
  • the fighting service(s)
   lực lượng quân đội
 • sự giúp đỡ
  • to render (do) someone a service
   giúp ai việc gì
  • to be at somebody's service
   sẵn sàng giúp đỡ ai
  • to ask somebody's service
   nhờ ai giúp đỡ
 • sự có ích, sự giúp ích
  • this dictionary is of great service to us
   quyển từ điển này giúp ích nhiều cho chúng ta
 • sự chỉ dẫn bảo quản, sự giúp đỡ bảo quản
  • service department
   phòng chỉ dẫn cách bảo quản (máy thu thanh, xe ô tô, cho khách mua hàng)
 • chỗ làm, việc làm, chức vụ
  • to be dismissed from the service
   bị thải hồi
 • tàu xe phục vụ trên một tuyến đường
 • bộ (ấm chén)
 • (tôn giáo) sự tế lễ; buổi lễ
  • to hold four services every Sunday
   chủ nhật nào cũng có bốn buổi lễ
  • are you going to the service?
   anh có đi lễ không?
 • (thể dục,thể thao) sự giao bóng; lượt giao bóng; cú giao bóng; cách giao bóng
  • his service is terrific
   cách giao bóng của anh ta mạnh kinh khủng
 • (pháp lý) sự tống đạt, sự gửi (trát đòi)
IDIOMS
 • to have seen service
  • (xem) see
ngoại động từ
 • bảo quản và sửa chữa (xe ô tô)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phục vụ
Comments and discussion on the word "service"