Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
avail
/ə'veil/
Jump to user comments
danh từ
 • điều có lợi, ích lợi (chỉ dùng trong những kết hợp dưới đây)
  • to be of avail
   có lợi, có ích
  • to be of no avail
   không có kết quả, không có hiệu quả, không có ích gì, vô ích
  • to be of little avail
   không có kết quả gì mấy, không có hiệu quả gì mấy, không có lợi gì mấy
  • without avail
   không có két quả, không có hiệu quả, không có lợi ích gì, vô ích
  • to [work hard] to little avail
   (làm việc nhiều mà) không có kết quả gì mấy
động từ
 • giúp ích, có lợi cho
  • it availed him nothing
   cái đó chẳng giúp ích gì cho hắn
  • to avail oneself of an opportunity
   lợi dụng cơ hôi
  • to avail oneself of something
   lợi dụng cái gì, dùng cái gì
Related words
Related search result for "avail"
Comments and discussion on the word "avail"