Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
silk
/silk/
Jump to user comments
danh từ
 • tơ, chỉ tơ
 • tơ nhện
 • lụa
 • (số nhiều) quần áo lụa
 • (thông tục) luật sư hoàng gia (Anh)
  • to take silk
   được phong làm luật sư hoàng gia
 • nước ngọc (độ óng ánh của ngọc)
 • (định ngữ) (bằng) tơ
  • silk stockings
   bít tất tơ
IDIOMS
 • to hit the silk
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự), (từ lóng) nhảy dù ra khỏi máy bay
 • to make a silk purse out of a sow's ear
  • ít bột vẫn gột nên hồ
Related search result for "silk"
Comments and discussion on the word "silk"