Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
sang
/siɳ/
Jump to user comments
ngoại động từ sang, sung
 • hát, ca hát
  • to sing a song
   hát một bài hát
  • to sing someone to sleep
   hát ru ngủ ai
 • ca ngợi
  • to sing someone's praises
   ca ngợi ai, tán dương ai
nội động từ
 • hát, hót
  • birds are singing
   chim đang hót
 • reo (nước sôi...); thồi vù vù (gió)
  • the water sings in the kettle
   nước trong ấm reo (sắp sôi)
 • ù (tai)
IDIOMS
 • to sing out
  • gọi to, kêu lớn
 • to sing another song; to sing small
  • cụp đuôi, cụt vòi
 • to sing the New Year in
  • hát đón mừng năm mới
 • to sing the New Year out
  • hát tiễn đưa năm cũ
danh từ
 • tiếng reo; tiếng vù vù
IDIOMS
 • the sing of arrows overhead
  • tiếng tên bay vù vù trên đầu
  • (thông tục) sự hát đồng ca
Related words
Related search result for "sang"
Comments and discussion on the word "sang"