Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
science
/'saiəns/
Jump to user comments
danh từ
 • khoa học
  • man of science
   nhà khoa học
 • khoa học tự nhiên
 • ngành khoa học
  • the science of optics
   ngành quang học
 • (thường)(đùa cợt) kỹ thuật (quyền anh)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) trí thức, kiến thức
IDIOMS
 • the dismal science
  • khoa kinh tế chính trị
Related words
Comments and discussion on the word "science"