Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Computing (FOLDOC), )
soif
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự khát
  • étancher sa soif
   uống cho khỏi khát
  • Avoir soif
   khát
 • (nghĩa bóng) sự khát khao
  • La soif de connaître
   sự khát khao hiểu biết
  • boire à sa soif
   uống đã khát
  • boire jusqu'à plus soif
   uống mãi không thôi
  • c'est la faim qui épouse la soif
   hai người cùng nghèo khổ lấy nhau
  • jusqu'à plus soif
   (thông tục) tha hồ
  • quand l'un a soif l'autre veut boire
   hai bên ý hợp tâm đầu
  • rester sur sa soif
   không được thỏa mãn
  • soif de sang
   sự khát máu
Related search result for "soif"
Comments and discussion on the word "soif"