Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
sort
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • số mệnh, số phận
  • Les caprices du sort
   số mệnh oái oăm
  • un sort enviable
   một số phận đáng thèm thuồng
 • thân phận, cảnh ngộ, hoàn cảnh sinh hoạt
  • Améliorer le sort du peuple
   cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của nhân dân
 • sự rủi may
  • Le sort décidera
   sẽ tùy sự rủi may
 • lời phù chú, câu ếm
  • Jeter un sort sur quelqu'un
   đọc một câu ếm người nào
 • (số nhiều) (sử học) thẻ, thăm
  • Tirer des sorts
   xóc thẻ
  • faire un sort à quelque chose
   làm nổi bật
  • Faire un sort à un poulet
   ăn hết con gà
  • le sort en est jeté
   xem jeter
  • tenter le sort
   cầu may
  • tirer au sort
   rút thăm
Related search result for "sort"
Comments and discussion on the word "sort"