Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
squash
/skwɔʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • quả bí
 • (thực vật học) cây bí
 • sự nén, sự ép
 • cái dễ nén, cái dễ ép; vật bị nén, vật bị ép; thức uống chế bằng nước quả ép
  • orange squash
   nước cam
 • khối mềm nhão
 • đám đông
 • tiếng rơi nhẹ
 • (thể dục,thể thao) bóng quần
ngoại động từ
 • ép, nén, nén chặt
 • bẻ lại làm (ai) phải cứng họng
 • bóp chết, đàn áp (một phong trào, cuộc nổi dậy...)
nội động từ
 • bị ép, bị nén
 • chen
  • to squash into the car
   chen vào trong xe
Related search result for "squash"
Comments and discussion on the word "squash"