Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
souse
/saus/
Jump to user comments
danh từ
 • món giầm muối
 • thịt giầm muối (chân giò, tai, thủ lợn...)
 • sự ngâm, sự giầm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh chàng nghiện rượu
ngoại động từ
 • giầm muối
 • giầm, ngâm; rảy (nước...)
 • (từ lóng) làm say tuý luý
nội động từ
 • đẫm nước, sũng nước
 • (từ lóng) say tuý luý
danh từ
 • sự bay vụt lên (chim bị chim ưng... vồ)
 • sự sà xuống, sự đâm bổ xuống (chim ưng vồ mồi, máy bay...)
nội động từ
 • sà xuống, đâm bổ xuống (chim ưng, máy bay...)
phó từ
 • sà xuống, đâm bổ xuống; lao nhanh xuống
  • to come souse into out midst
   rơi bổ xuống vào giữa đám chúng tôi
Related search result for "souse"
Comments and discussion on the word "souse"