Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
squelch
/skweltʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • (thông tục) sự giẫm bẹp, sự giẫm nát
 • sự chấm dứt
 • tiếng lép nhép, tiếng ì ọp (như khi rút chân ở dưới bùn lên); tiếng rơi bẹt (xuống vật mềm)
 • đống (bùn, phân...) bị giẫm nát
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) câu trả lời điếng người, câu đối đáp điếng người, câu bẻ lại làm cứng họng
ngoại động từ
 • giẫm bẹp, đè bẹp (một phong trào)
 • chấm dứt, làm hết
  • to squelch a thirst
   làm cho hết khát
 • làm im, làm cứng họng, làm câm họng
nội động từ
 • lõm bõm, lép nhép, ì ọp
  • to squelch through the mud
   lội lõm bõm trong bùn
Comments and discussion on the word "squelch"