Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
such
/sʌtʃ/
Jump to user comments
tính từ
 • như thế, như vậy, như loại đó
  • such people as these
   những người như thế
  • experiences such as this are rare
   những kinh nghiệm như vật rất hiếm
  • I've never seen such a thing
   tôi chưa thấy một việc như thế bao giờ
  • don't be in such a hurry
   không phải vội vã đến thế
 • thật là, quả là
  • such a beautiful day!
   một ngày thật là đẹp!
 • đến nỗi
  • the oppression was such as to make everyone rise up
   sự áp bức tàn bạo đến nỗi làm cho mọi người phải nổi dậy
  • he told such a strange story that nobody believed it
   anh ấy kể một câu chuyện lạ lùng đến nỗi không ai tin được
 • (như) such-and-such
IDIOMS
 • such father such son
  • cha nào con nấy
 • such master such servant
  • thầy nào tớ ấy
danh từ
 • cái đó, điều đó, những cái đó, những thứ đó; những cái như vậy, những điều như vậy
  • I may have offended, but such was not my intention
   tôi có thể làm mất lòng đấy, nhưng (cái) đó không phải là chủ định của tôi
  • customers who are not satisfied with the goods bought can change such, if unused
   khách hàng nào không vừa lòng với hàng đã mua có thể đổi những thứ đó, nếu chưa dùng
 • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca); (văn học) những ai, ai
  • let such as have any objections take the floor
   những ai có ý kiến phản đối xin mời phát biểu
IDIOMS
 • all such
  • những người như thế
 • as such
  • như vậy, như thế, với cương vị như thế
Related search result for "such"
Comments and discussion on the word "such"