Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sunniness
/'sʌninis/
Jump to user comments
danh từ
  • sự chan hoà ánh nắng, sự tràn ngập ánh nắng
  • sự vui vẻ, sự hớn hở, sư tươi sáng
Related words
Related search result for "sunniness"
Comments and discussion on the word "sunniness"