Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tax
/tæks/
Jump to user comments
danh từ
 • thuế, cước
 • (nghĩa bóng) gánh nặng; sự thử thách, sự đòi hỏi lớn
  • a tax on one's strength
   một gánh nặng đối với sức mình
ngoại động từ
 • đánh thuế, đánh cước
 • (nghĩa bóng) đè nặng lên, bắt phải cố gắng
  • to tax someone's patience
   đòi hỏi ai phải kiên nhẫn rất nhiều
 • quy cho, chê
  • to tax someone with neglect
   chê người nào sao lãng
 • (pháp lý) định chi phí kiện tụng
Related words
Related search result for "tax"
Comments and discussion on the word "tax"