Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tag
/tæ/
Jump to user comments
danh từ
 • sắt bịt đầu (dây giày...)
 • mép khuy giày ủng
 • thẻ ghi tên và địa chỉ (buộc vào va li...)
  • price tag
   thẻ ghi giá tiền
 • mảnh (vải, giấy, da...) buộc lòng thòng
 • đầu (cái) đuôi (thú vật)
 • túm lông (trên lưng cừu)
 • (sân khấu) lời nói bế mạc
 • (nghĩa bóng) câu nói lặp đi lặp lại; câu nói sáo
  • old tag
   ngạn ngữ, tục ngữ
 • đoạn điệp (của bài hát), câu điệp (của bài thơ); vài hát nhai đi nhai lại
 • trò chơi đuổi bắt (của trẻ em)
ngoại động từ
 • bịt đầu (dây giày...)
 • buộc thẻ ghi địa chỉ vào
 • buộc, khâu, đính
  • to tag together
   buộc vào (khâu vào, đính vào) với nhau
  • to tag something [on] to something
   buộc nối vật này vào vật khác
 • chạm phải, bắt (trong trò chơi đuổi bắt)
 • tìm vần, trau chuốt (bài thơ)
 • thêm lời nói bế mạc (sau buổi diễn)
nội động từ
 • (+ after) theo lẽo đẽo, bám sát gót, theo như hình với bóng
  • he tagged after his mother
   nói cữ lẽo đẽo theo sau mẹ nó
Related search result for "tag"
Comments and discussion on the word "tag"