Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tack
/tæk/
Jump to user comments
danh từ
 • đồ ăn
 • đinh đầu bẹt; đinh bấm
 • đường khâu lược
 • (hàng hải) dây néo góc buồm
 • (hàng hải) đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió)
 • (nghĩa bóng) đường lối, chính sách, chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách, chiến thuật trước đó)
  • on the right tack
   theo đường lối đúng
IDIOMS
 • to come down to brass tacks
  • (xem) brass
ngoại động từ
 • đóng bằng đinh đầu bẹt, đóng bằng đinh bấm
  • to tack the carpet down
   đóng thấm thảm vào sàn nhà
 • khâu lược, đính tạm
 • (hàng hải) đôi đường chạy, trở buồm (của thuyền)
nội động từ
 • trở buồm để lợi gió (thuyền buồm)
 • thay đổi đường lối, thay đổi chính sách
Related search result for "tack"
Comments and discussion on the word "tack"