Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
terminal
/'tə:minl/
Jump to user comments
tính từ
 • cuối, chót, tận cùng
  • terminal station
   ga cuối cùng
 • vạch giới hạn, định giới hạn (đường mốc)
 • ba tháng một lần, theo từng quý
  • by terminal payments
   trả theo từng quý
danh từ
 • đầu cuối, phần chót
 • (ngành đường sắt) ga cuối cùng
 • (điện học) cực, đầu (dây dẫn)
 • (ngôn ngữ học) đuôi từ, từ vĩ
Related words
Related search result for "terminal"
Comments and discussion on the word "terminal"