Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
last
/lɑ:st/
Jump to user comments
danh từ
 • khuôn giày, cốt giày
IDIOMS
 • to stick to one's lát
  • không dính vào những chuyện mà mình không biết
danh từ
 • lát (đơn vị đo trọng tải của tàu thuỷ, bằng 2000 kg)
danh từ
 • người cuối cùng, người sau cùng
  • to be the last to come
   là người đến sau cùng
 • lần cuối, lần sau cùng; giờ phút cuối cùng
  • to holf on to the last
   giữ vững cho đến phút cuối cùng
  • as I said in my last, I should come on Monday
   như tôi đã nói trong bức thư viết gần đây nhất, tôi sẽ tới vào thứ hai
 • lúc chết, lúc lâm chung
  • to be near one's last
   sắp chết
 • sức chịu đựng, sức bền bỉ
IDIOMS
 • at last
 • at long last
  • sau hết, sau cùng, rốt cuộc
 • to look one's last on something
  • nhìn vật gì lần sau cùng
 • to (till) the last
  • đén cùng, đến giờ chót, đến hơi thở cuối cùng
   • to fight to the last
    chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
tính từ, số nhiều của late
 • cuối cùng, sau chót, sau rốt
  • the last page of a book
   trang cuối cùng của quyển sách
 • vừa qua, qua, trước
  • last night
   đêm qua
  • last mouth
   tháng trước
  • last week
   tuần trước
  • last year
   năm ngoái
 • gần đây nhất, mới nhất, cuối cùng
  • last news
   tin tức mới nhất
  • the last word in science
   thành tựu mới nhất của khoa học
 • vô cùng, cực kỳ, rất mực, tột bực
  • a question of the last importance
   một vấn đề cực kỳ quan trọng
 • cuối cùng, rốt cùng, dứt khoát
  • I have said my last word on the matter
   tôi đã nói dứt khoát về vấn đề đó
 • không thích hợp nhất, không thích nhất, không muốn nhất
  • that's the last thing I'll do
   đó là cái điều mà tôi sẽ không bao giờ làm
IDIOMS
 • last but not least
  • cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng
phó từ, cấp cao nhất của late
 • cuối cùng, sau cùng, lần cuối
  • when did you see him last?
   lần cuối cùng anh gặp hắn là khi nào?
động từ
 • tồn tại, kéo dài; giữ lâu bền, để lâu; đủ cho dùng
  • to last out the night
   kéo dài hết đêm; sống qua đêm (người bệnh)
  • these boots will not last
   những đôi giày ống này sẽ không bền
  • this wine will not last
   thứ rượu vang này không để lâu được
  • this sum will last me three weeks
   số tiền này đủ cho tôi chi dùng trong ba tuần
Related search result for "last"
Comments and discussion on the word "last"