Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
end
/end/
Jump to user comments
danh từ
 • giới hạn
 • đầu, đầu mút (dây...); đuôi; đáy (thùng...) đoạn cuối
 • mẩu thừa, mẩu còn lại
  • candle ends
   mẩu nến
 • sự kết thúc
 • sự kết liễu, sự chết
  • to be near one's end
   chẳng còn sống được bao lâu nữa, gần kề miệng lỗ
 • kết quả
 • mục đích
  • to gain one's ends
   đạt được mục đích của mình
IDIOMS
 • at one's wit's end
  • (xem) wit
 • to be at an end
 • to come to an and
  • hoàn thành
  • bị kiệt quệ
 • to be at the end of one's tether
  • (xem) tether
 • end on
  • với một đầu quay vào (ai)
 • to go off the deep end
  • (xem) deep
 • in the end
  • cuối cùng về sau
 • to keep opne's end up
  • (xem) keep
 • to make an end of
  • chấm dứt
 • to make both ends meet
  • (xem) meet
 • no end
  • vô cùng
   • no end obliged to you
    vô cùng cảm ơn anh
 • no end of
  • rất nhiều
   • no end of trouble
    rất nhiều điều phiền nhiễu
  • tuyệt diệu
   • he is no end of a fellow
    nó là một thằng cha tuyệt diệu
 • to end
  • liền, liên tục
   • for hours on end
    trong mấy tiếng liền
  • thẳng đứng
 • to place end to end
  • đặt nối đàu vào nhau
 • to put an end to
  • chấm dứt, bãi bỏ
 • to turn end for end
  • lộn ngược lại, trở đầu lại, quay ngược lại
 • world without end
  • (xem) world
ngoại động từ
 • kết thúc, chấm dứt
 • kết liễu, diệt
nội động từ
 • kết thúc, chấm dứt
 • đi đến chỗ, đưa đến kết quả là
IDIOMS
 • to end up
  • kết luận, kết thúc
 • to end with
  • kết thúc bằng
 • to end by doing something
  • cuối cùng sẽ làm việc gì
 • to end in smoke
  • (xem) smoke
Related search result for "end"
Comments and discussion on the word "end"