Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
tramp
/træmp/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng đi nặng nề
  • the tramp of marching soldiers
   tiếng chân bước nặng nề của đoàn quân
 • cuộc đi bộ dài
 • người đi lang thang; lối sống lang thang
  • to be on the tramp
   đi lang thang
 • (hàng hải) tàu hàng chạy không theo đường nhất định (gặp hàng đâu chở đấy)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà đĩ thoã; người con gái đĩ thoã
động từ
 • bước nặng nề
 • đi bộ, cuốc bộ
  • we'll have to tramp it
   chúng ta sẽ phải cuốc bộ quãng đường ấy
 • đi lang thang
  • to tramp the streets
   đi lang thang khắp phố
Related search result for "tramp"
Comments and discussion on the word "tramp"