Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
trump
/trʌmp/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) kèn trompet
 • tiếng kèn
  • the last trump; the trump of doom
   tiếng kèn báo ngày tận thế
danh từ
 • lá bài chủ
  • a trump card
   quân bai chủ
  • to play a trump card
   chơi lá bài chủ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to hold all the trumps
   nắm được tất cả bài chủ trong tay; (nghĩa bóng) nắm được tất cả những yếu tố thắng lợi trong tay
 • (thông tục) người tốt; người cừ; người giàu có; người hào phóng
IDIOMS
 • to put someone to his trumps
  • làm cho ai bí, (lúng túng, quẫn lên); dồn ai đến bước đường cùng
 • to turn up trumps
  • may mắn, đỏ
  • thành công quá sự mong đợi
ngoại động từ
 • cắt bằng quân bài chủ
nội động từ
 • chơi bài chủ (đen & bóng)
IDIOMS
 • to trump up
  • bịa ra để đánh lừa, bày đặt để đánh lừa
Related search result for "trump"
Comments and discussion on the word "trump"