Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bum
/bʌm/
Jump to user comments
danh từ
 • phía sau, đằng sau
 • mông đít
 • (pháp lý) nhân viên chấp hành ((cũng) bum bailiff)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ vô công rồi nghề, kẻ lười biếng; kẻ ăn bám
IDIOMS
 • to be on the bum
  • đi lang thang vô công rồi nghề; ăn bám
  • lộn xộn, rối loạn
   • his nerves are on the bum
    hắn ta rối loạn thần kinh
 • to go on the bum
  • ăn bám
tính từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tồi, vô giá trị, hạng bét
động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm biếng, đi lang thang vơ vẩn, vô công rồi nghề; ăn bám
 • bòn rút, xin xỏ được
Related search result for "bum"
Comments and discussion on the word "bum"