Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
pad
/pæd/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ lóng) đường cái
  • gentleman (knight, squire) of the pad
   kẻ cướp đường
 • ngựa dễ cưỡi ((cũng) pad nag)
động từ
 • đi chân, cuốc bộ
  • to pad it; to pad the hoof
   (từ lóng) cuốc bộ
danh từ
 • cái đệm, cái lót; yên ngựa có đệm
 • tập giấy thấm; tập giấy (viết, vẽ)
 • lõi hộp mực đóng dấu
 • cái đệm ống chân (chơi bóng gậy cong...)
 • gan bàn chân (loài vật); bàn chân (thỏ, cáo...)
ngoại động từ
 • đệm, lót, độn (áo...)
 • ((thường) + out) nhồi nhét những thứ thừa (đầy câu, đầy sách...)
  • to pad a sentence out
   nhồi nhét những thứ thừa đầy câu
IDIOMS
 • padded cell
  • buồng có tường lót đệm (để nhốt người điên)
danh từ
 • giỏ (dùng làm đơn vị đo lường)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ổ ăn chơi; tiệm hút
Related search result for "pad"
Comments and discussion on the word "pad"