Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
twinkle
/'twiɳkl/
Jump to user comments
danh từ
 • sự lấp lánh; ánh sáng lấp lánh
  • the twinkle of the stars
   ánh sáng lấp lánh của các vì sao
 • cái nháy mắt
  • in a twinkle
   trong nháy mắt
  • a mischievous twinkle
   một cái nháy mắt láu lỉnh
 • bước lướt nhanh (của người nhảy múa)
nội động từ
 • lấp lánh
  • stars are twinkling in the sky
   các ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời
 • lóng lánh, long lanh
IDIOMS
 • his eyes twinkled with amusement
  • mắt anh ta long lanh vui thích
  • lướt đi
   • the dancer's feet twinkled
    chân người múa lướt đi
ngoại động từ
 • làm cho lấp lánh
 • làm nhấp nháy (mắt)
Related search result for "twinkle"
Comments and discussion on the word "twinkle"