Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tangle
/'tæɳgl/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) tảo bẹ
 • mớ rối, mớ lộn xộn
  • to make a tangle of the ball of wool
   làm rối cuộn len
 • tình trạng lộn xộn, tình trạng rối rắm, trạng thái rối ren, trạng thái phức tạp
  • to be in a tangle
   bị lạc đường lối; rối rắm, quẫn
  • to get in a tangle
   rối trí, lúng túng
ngoại động từ
 • làm rối, làm rối tung, làm lộn xộn
  • to tangle one's hair
   làm rối tóc
 • (nghĩa bóng) làm rối tung, làm phức tạp
  • like a tangled skein
   rối tung, rối như tơ vò
nội động từ
 • rối, quấn vào nhau, vướng vào nhau
 • trở nên rối rắm, trở nên phức tạp; rối trí, bối rối
Related search result for "tangle"
Comments and discussion on the word "tangle"