Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
spark
/spɑ:k/
Jump to user comments
danh từ
 • tia lửa, tia sáng; tàn lửa
 • tia loé, ánh loé, chấm sáng loé (ở đá quý)
 • lời đối đáp nhanh trí; nét sắc sảo (của trí thông minh)
 • ((thường) phủ định) một tia, một tị
  • if you had a spark of generosity in you
   nếu như anh còn tí chút lượng cả nào
 • (Sparks) nhân viên rađiô
IDIOMS
 • fairy sparks
  • ánh lân quang (phát ra từ thực vật mục nát); ma trơi
 • to strike sparks out of somebody
  • gợi được sự sắc sảo dí dởm của ai (nhất là trong khi nói chuyện)
ngoại động từ
 • làm cho ai bật tia lửa
 • to spark off khuấy động, làm cho hoạt động
nội động từ
 • phát tia lửa, phát tia điện
danh từ
 • người vui tính
 • người trai lơ
nội động từ
 • trai lơ
ngoại động từ
 • tán tỉnh, tán (gái)
Related search result for "spark"
Comments and discussion on the word "spark"