Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
uncertain
/ʌn'sə:tn/
Jump to user comments
tính từ
 • không chắc, còn ngờ
  • uncertain success
   sự thành công không chắc lắm
  • a lady of uncertain age
   một bà khó biết tuổi; (hài) một bà muốn làm ra vẻ trẻ hơn tuổi thật
 • hay thay đổi, không kiên định
  • uncertain weather
   thời tiết hay thay đổi
 • không đáng tin cậy
  • an uncertain companion
   một người bạn không đáng tin cậy
Related words
Related search result for "uncertain"
Comments and discussion on the word "uncertain"