Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
unsuited
/' n'sju:tid/
Jump to user comments
tính từ
  • không thích hợp, không thích đáng
  • thiếu năng lực
Related words
Related search result for "unsuited"
Comments and discussion on the word "unsuited"