Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
vote
/vout/
Jump to user comments
danh từ
 • sự bỏ phiếu
  • to go to the vote
   đi bỏ phiếu
  • a vote of confidence
   sự bỏ phiếu tín nhiệm
 • lá phiếu
  • to count the votes
   kiểm phiếu
 • số phiếu (của một đảng trong một cuộc bầu cử)
 • biểu quyết; nghị quyết (qua bỏ phiếu)
  • to carry out a vote of the Congress
   (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thực hiện một nghị quyết của quốc hội
 • ngân sách (do quốc hội quyết định)
  • the army vote
   ngân sách cho quân đội
nội động từ
 • bỏ phiếu, bầu cử
ngoại động từ
 • bỏ phiếu thông qua
  • to vote an appropriation
   bỏ phiếu thông qua một khoản chi
 • (thông tục) đồng thanh tuyên bố
 • (thông tục) đề nghị
IDIOMS
 • to vote down
  • bỏ phiếu bác
 • to vote in
  • bầu
 • to vote out
  • bỏ phiếu chống
 • to vote through
  • tán thành, thông qua
Related search result for "vote"
Comments and discussion on the word "vote"