Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
volée
Jump to user comments
tính từ giống cái
 • xem volé
danh từ giống cái
 • người mất cắp, người mất trộm
 • sự bay, tầm bay, lượt bay
  • L'oiseau traverse le lac d'une seule volée
   con chim chỉ một lượt bay là qua hồ
 • đàn chim bay
  • Une volée de moineaux
   một đàn chim sẻ bay
 • đám (người)
  • Une volée d'enfants
   một đám trẻ em
 • cấp, cỡ
  • Personne de haute volée
   người ở cấp cao
  • escroc de haute volée
   tên bịp cỡ bự, tên đại bịp
 • loạt, hồi
  • Une volée de coups de poings
   một loạt thụi túi bụi
  • Une volée d'obus
   một loạt đạn súng cối
 • trận đòn
 • sự nện xuống (của búa)
 • (thể thao) quả vôlê
 • cần (của cần trục)
 • nhịp (cầu quay, cầu thang gác)
  • à la volée
   (thể thao) đang trên không, chưa chạm đất
  • Attraper une balle à la volée
   bắt bóng chưa chạm đất
  • à la volée
   rất nhanh, rất lẹ
  • Saisir une allusion à la volée
   nắm được rất nhanh một lời bóng gió
  • à la volée
   liên hồi
  • Sonner à la volée
   kéo chuông liên hồi
  • Semer à la volée
   gieo vãi
  • Fermer une porte à la volée
   đóng sập cửa lại
  • à toute volée
   dang rộng cánh tay, mạnh
  • Lancer à toute volée
   quăng mạnh
  • prendre sa volée
   bay lên, bay đi
  • prendre sa volée
   rời khỏi gia đình mà tự lập
Related search result for "volée"
Comments and discussion on the word "volée"