Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vol
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bay
  • Le vol des oiseaux
   sự bay của chim
  • Le vol d'un avion
   sự bay của máy bay
  • Le vol des flèches
   tên bay
  • Vol d'accoutumance/vol d'apprentissage
   sự bay tập
  • Vol d'acrobatie
   sự bay nhào lộn
  • Vol à grande altitude
   sự bay thật cao
  • Vol à grande distance
   sự bay thật xa
  • Vol d'approche
   sự bay đến gần
  • Vol en avant
   sự bay tiến
  • Vol en arrière
   sự bay lùi
  • Vol ascendant/vol ascensionnel
   sự bay lên
  • Vol à l'aveugle
   sự bay không nhìn
  • Vol d'après la carte
   sự bay theo bản đồ
  • Vol en cercle
   sự bay vòng tròn
  • Vol en circuit fermé
   sự bay theo tuyến khép kín
  • Vol de croisière/vol de patrouille
   sự bay tuần tra
  • Vol de démonstration
   sự bay diễu hành
  • Vol en descente planée uniforme
   sự liệng xuống đều đặn
  • Vol sur le dos/vol à l'envers/vol inversé/vol renversé
   sự bay ngửa
  • Vol de durée/vol d'endurance
   sự bay lâu
  • Vol d'entraînement/vol d'instruction
   sự bay huấn luyện, sự bay tập
  • Vol d'essai
   sự bay thử
  • Vol de groupe
   sự bay từng đội
  • Vol ininterrompu
   sự bay liên tục
  • Vol en ligne droite
   sự bay theo đường thẳng
  • Vol louvoyant
   sự bay ngoằn ngoèo
  • Vol en palier
   sự bay nằm ngang
  • Vol piqué
   sự bay bổ nhào
  • Vol plané
   sự bay liệng
  • Vol rasant/vol en rase-mottes
   sự bay là (mặt đất)
  • Vol en rase-vagues
   sự bay là mặt nước
  • Vol en ressource
   sự bay vọt lên
  • Vol seul
   sự bay một mình
  • Vol remorqué
   sự bay nhờ máy bay kéo
  • Vol stationnaire/vol à vitesse nulle
   sự bay đứng một chỗ (máy bay lên thẳng)
  • Vol de pente
   sự liệng theo dọc sườn núi
  • Vol de mesure
   sự bay đo đạc
  • Vol d'observation
   sự bay quan sát
  • Vol de reconnaissance
   sự bay thám sát
  • Vol télécommandé
   sự bay có điều khiển từ xa
 • tầm bay (của chim, sâu bọ)
 • đàn (chim, sâu bọ) bay
  • Un vol d'oiseaux migrateurs
   một đàn chim di trú bay
  • Un vol de sauterelles
   đàn châu chấu bay
 • chuyến bay
  • Un vol de plusieurs heures
   chuyến bay nhiều giờ
  • Vol aller et retour
   chuyến bay khứ hồi
  • Vol sans escale
   chuyến bay liền một mạch
  • Vol de nuit
   chuyến bay đêm
 • sự thấm thoát (của thời gian)
  • Le vol du temps
   thời gian thấm thoát
 • sải cánh (của chim)
 • (săn bắn, từ cũ, nghĩa cũ) sự đi săn bằng chim săn; đàn chim săn
 • sự ăn trộm
  • Commettre un vol
   phạm tội trộm cắp
 • vật lấy trộm, đồ ăn cắp
  • Porter son vol chez le receleur
   đem vật lấy trộm đến nhà người chứa chấp
  • au vol
   (khi) đang bay, trên không
  • Tirer un oiseau au vol
   bắn chim đang bay
  • Arrêter une balle au vol
   chặn quả bóng trên không
  • Saisir l'occasion au vol
   chộp lấy cơ hội ngay đúng lúc
  • à vol d'oiseau
   xem oiseau
  • de haut vol
   cỡ lớn
  • de plein vol
   thẳng ngay đến
  • Arriver de plein vol au ministère
   đến thẳng ngay bộ
  • prendre son vol
   xem prendre
  • prendre un vol trop haut
   tiêu pha quá mức; có thái độ không đúng mức
  • vol à voile
   xem voile
  • vol à main armée
   vụ trộm có vũ khí, vụ cướp
  • vol avec effraction
   trộm có đào tường bẻ khóa
  • vol domestique
   vụ trộm (do) người nhà, vụ trộm (do) người quen
Related search result for "vol"
Comments and discussion on the word "vol"