Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
winter
/'wint /
Jump to user comments
danh từ
 • mùa đông
  • in winter
   về mùa đông
 • (th ca) năm, tuổi
  • a man of sixty winters
   một người sáu mưi tuổi
 • (th ca) lúc tuổi già
  • to stand on winter's verge
   sắp về già
tính từ
 • (thuộc) mùa đông
  • winter season
   mùa đông
  • winter life
   cuộc sống về mùa đông
  • winter quarters
   ni đóng quân mùa đông
  • winter sleep
   sự ngủ đông
nội động từ
 • trú đông, tránh rét
  • to winter in the south
   tránh rét ở miền nam
 • qua đông (cây cỏ...)
ngoại động từ
 • đưa đi trú đông; đưa đi ăn cỏ để tránh rét
  • to winter the cattle
   đưa vật nuôi đi tránh rét
Related words
Related search result for "winter"
Comments and discussion on the word "winter"