Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wander
/'wɔndə/
Jump to user comments
nội động từ
 • đi thơ thẩn, đi lang thang
  • to wander about the streets
   đi lang thang ngoài phố
 • đi lạc đường, lầm đường, chệch đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to wander from the right path
   đi lầm đường
  • to wander from the subject
   đi ra ngoài đề, lạc đề
 • quanh co, uốn khúc (con sông...)
  • the river wanders about the large plain
   con sông uốn khúc quanh co trong cánh đồng lớn
 • nói huyên thiên; nghĩ lan man; lơ đễnh
  • to wander in one's talk
   nói huyên thiên không đâu vào đâu
  • his mind wanders at times
   lắm lúc tâm trí hắn ta để đâu ấy
 • mê sảng
ngoại động từ
 • đi lang thang khắp
  • to wander the world
   đi lang thang khắp thế giới
Related search result for "wander"
Comments and discussion on the word "wander"