Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wonder
/'wʌndə/
Jump to user comments
danh từ
 • vật kỳ diệu, kỳ quan, vật phi thường; điều kỳ lạ, điều kỳ diệu; kỳ công
  • the seven wonders of the world
   bảy kỳ quan trên thế giới
  • a wonder of architecture
   một kỳ công về kiến trúc
  • to work wonders
   làm những việc kỳ lạ; thành công rực rỡ
  • for a wonder
   một cách kỳ diệu, thật là kỳ lạ
 • người kỳ diệu, thần đồng
  • a musical wonder
   một thần đồng về nhạc
 • sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc
  • that is no wonder
   tất nhiên, dĩ nhiên, không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên
  • to fill someone with wonder
   làm cho ai kinh ngạc
IDIOMS
 • a nine days' wonder
  • (xem) nine
động từ
 • ngạc nhiên, lấy làm lạ, kinh ngạc
  • I dont't wonder at it
   điều đó không làm cho tôi ngạc nhiên
  • I wonder that you never heard of it
   tôi lấy làm lạ rằng anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó
  • that's not to be wondered at
   không có gì đáng kinh ngạc cả
 • muốn biết, tự hỏi
  • I wonder who he is?
   tôi tự hỏi nó là ai?
  • I wonder whether you can tell me
   tôi tự hỏi không biết anh có thể bảo cho tôi biết không
Related search result for "wonder"
Comments and discussion on the word "wonder"