Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
writhe
/raið/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quặn đau, sự quằn quại
nội động từ
 • quặn đau, quằn quại
  • to writhe in anguish
   quằn quại trong sự đau khổ
 • (nghĩa bóng) uất ức, bực tức; đau đớn
  • to writhe under (at) an insult
   uất ức vì bị sỉ nhục
ngoại động từ
 • làm quặn đau, làm quằn quại
Related words
Related search result for "writhe"
Comments and discussion on the word "writhe"