Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
worm
/wə:m/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) giun; sâu, trùng
 • (kỹ thuật) đường ren (của vít)
 • (nghĩa bóng) người không đáng kể, người đáng khinh, đồ giun dế
IDIOMS
 • I am a worm today
  • hôm nay tôi không được khoẻ
 • even a worm will turn
  • con giun xéo lắm cũng quằn
 • the worm of conscience
  • sự cắn rứt của lương tâm
nội động từ
 • (nghĩa bóng) chui vào, luồn vào, lẻn vào
ngoại động từ
 • tẩy giun sán cho
 • bắt sâu, trừ sâu (ở luống rau...)
 • bò vào; lần vào, chui vào, luồn qua ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to worm one's way through the bushes
   luồn qua các bụi rậm
  • to worm oneself into
   lần vào
  • to worm oneself into someone's favour
   khéo lấy lòng ai
 • (kỹ thuật) ren (một vít)
 • (nghĩa bóng) moi
  • to worm a secret out of someone
   moi ở người nào một điều bí mật
Related words
Related search result for "worm"
Comments and discussion on the word "worm"