Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
dos
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • lưng (áo, ghế); mu (bàn tay); mặt sau (tờ giấy); sống (dao); gáy (sách)
 • (tiếng lóng, biệt ngữ) tên ma cô
  • à dos de
   thồ trên lưng, cưỡi
  • Voyager à dos de mulet
   cưỡi la mà đi
  • avoir bon dos
   chịu đựng được; phải chịu cả
  • avoir dans le dos
   có ở phía sau
  • L'armée avait dans le dos la rivière
   đội quân có con sông ở phía sau
  • avoir le dos tourne
   xoay lưng lại; ra đi
  • avoir quelque chose sur son dos
   bị cái gì ám ảnh
  • avoir quelqu'un sur son dos
   bị ai quấy rầy; bị ai chèn ép
  • avoir quelqu'un à dos se mettre quelqu'un à dos
   có ai là kẻ thù
  • courber le dos; ployer le dos
   cúi xuống
  • de dos
   từ sau lưng
  • en dos d'âne
   dốc hai mái; sống trâu
  • Pont en dos d'âne
   cầu sống trâu
  • en avoir plein de dos
   (thân mật) nhiều quá rồi, không chịu được nữa
  • être sur le dos de quelqu'un
   theo dõi ai, dò xét ai
  • faire froid dans le dos de quelqu'un
   làm cho ai rùng mình
  • faire le gros dos
   (nghĩa bóng) làm bộ làm tịch
  • faire pénitence sur le dos d'autrui
   bắt người khác gánh tội cho mình
  • l'avoir dans le dos
   (thông tục) thất vọng, thất bại
  • mettre dos à dos deux personnes
   bắt hai người xây lưng lại với nhau, không cho ai là có lý
  • mettre tout sur son dos
   có bao nhiêu may mặc hết cả
  • metrre une chose sur le dos de quelqu'un
   bắt ai phải chịu điều gì, bắt ai phải cán đáng điều gì; đổ trách nhiệm điều gì cho ai
  • ne pas y aller avec le dos de la cuiller
   (thân mật) hành động hung bạo
  • scier le dos
   (thông tục) quấy rầy, làm phiền dữ quá
  • sentir quelqu'un dans son dos
   cảm thấy có ai ở sau lưng
  • tomber sur le dos de quelqu'un
   đâm xổ đến để đánh ai; đến nhà ai bất thình lình
  • tourner le dos à
   xây lựng lại; chống đối lại; đi ngược lại; bỏ, từ chối; không thèm, không màng
  • Tourner le dos aux honneurs
   không màng danh lợi
  • Do
Related words
Related search result for "dos"
Comments and discussion on the word "dos"