Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heaven
/'hevn/
Jump to user comments
danh từ
 • thiên đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be in heaven
   lên thiên đường, chết
 • Ngọc hoàng, Thượng đế, trời
  • it was the will of Heaven
   đó là ý trời
  • by heaven!; good heavens!
   trời ơi!
 • ((thường) số nhiều) (văn học) bầu trời, khoảng trời
  • the broad expanse of heaven
   khoảng trời rộng bao la
  • the heavens
   khoảng trời
 • niềm hạnh phúc thần tiên
IDIOMS
 • to move haven and earth
  • (xem) move
 • in the seventh heaven
  • vui sướng tuyệt trần
 • seventh heaven
 • heaven of heavens
  • trên cao chín tầng mây (nơi Thượng đế ở, theo đạo Do thái)
Related search result for "heaven"
Comments and discussion on the word "heaven"