Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hell
/hel/
Jump to user comments
danh từ
 • địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
  • life is a hell under colonialism
   dưới ách thực dân cuộc sống làm một địa ngục
  • hell on earth
   địa ngục trần gian
 • chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)
 • sòng bạc
 • quỷ, đồ chết tiệt (trong câu rủa)
  • hell!
   chết tiệt!
  • what the hell do you want?
   mày muốn cái chết tiệt gì?
  • to go hell!
   đồ chết tiệt!, quỷ tha ma bắt mày đi!
IDIOMS
 • a hell of a...
  • kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được
   • a hell of a way
    đường xa kinh khủng
   • a hell of a noise
    tiếng ồn ào không thể chịu được
 • to give somebody hell
  • đày đoạ ai, làm ai điêu đứng
  • xỉ vả ai, mắng nhiếc ai
 • like hell
  • hết sức mình, chết thôi
   • to work like hell
    làm việc chết thôi
   • to run like hell
    chạy chết thôi, chạy như ma đuổi
 • to ride hell for leather
  • (xem) ride
Related search result for "hell"
Comments and discussion on the word "hell"