Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
orb
/ɔ:b/
Jump to user comments
danh từ
 • hình cầu, quả cầu
 • thiên thể
 • (thơ ca) con mắt, cầu mắt
 • tổng thể
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) hình tròn, đường tròn
 • quả cầu cắm thánh giá (tượng trưng cho uy quyền của nhà vua)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) quả đất
 • (từ cổ,nghĩa cổ) quỹ đạo (của một thiên thể)
ngoại động từ
 • tạo thành hình cầu
 • bao vây, vây tròn
nội động từ
 • thành hình tròn, thành hình cầu
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) chuyển động trên quỹ đạo
Related words
Related search result for "orb"
Comments and discussion on the word "orb"