Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
accord
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự hòa hợp, sự hòa thuận
  • Vivre en parfait accord avec ses voisins
   sống thật là hòa thuận với hàng xóm
 • sự ăn nhịp, sự khớp
  • Accord entre la parole et l'action
   sự khớp giữa lời nói và việc làm
 • hiệp định; thỏa thuận
  • Signer un accord préliminaire
   ký một hiệp định sơ bộ
  • Accord de coopération entre deux Etats
   hiệp định hợp tác giữa hai nhà nước
  • Conclure un accord commercial
   ký một hiệp định thương mại
  • Accord de principe
   thỏa thuận về nguyên tắc
  • Accord-cadre
   hiệp định khung
  • Accords bilatéraux/multilatéraux
   hiệp định song phương/đa phương
  • Après plusieurs heures de discussions, nous sommes arrivés à un accord
   sau nhiều giờ thảo luận, chúng tôi đã thỏa thuận được với nhau
  • Ils se sont mis d'accord
   họ đã thỏa thuận với nhau
  • Je ne suis pas d'accord
   tôi không đồng ý như vậy
  • D'accord!
   đồng ý!
  • Sans accord préalable
   không thoả thuận trước
 • (âm nhạc) hợp âm
 • (ngôn ngữ học) tương hợp
  • Accord de temps
   sự tương hợp về thời gian
 • être d'accord avec quelqu'un sur quelque chose
  • Tomber d'accord
   đi đến chỗ đồng ý; đồng ý với ai về điều gì
  • Accore, accort, acore
 • d'un commun accord+ đồng lòng, nhất trí
  • donner son accord
   đồng ý, chấp thuận
Related search result for "accord"
Comments and discussion on the word "accord"