Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
acquit
/ə'kwit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • trả hết, trang trải (nợ nần)
  • to acquit one's debt trang trải hết nợ nần
   tha bổng, tha tội, tuyên bố trắng án
  • to be acquitted of one's crime
   được tha bổng
 • to acquit oneself of làm xong, làm trọn (nghĩa vụ, bổn phận...)
  • to acquit oneself of a promise
   làm trọn lời hứa
  • to acquit oneself of one's task
   làm trọn nhiệm vụ
IDIOMS
 • to acquit oneself
  • làm bổn phận mình, làm trọn phận mình; xử sự
   • to acquit oneself ill
    làm không tốt phần mình, xử sự xấu
Related search result for "acquit"
Comments and discussion on the word "acquit"