Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conduct
/'kɔndəkt/
Jump to user comments
danh từ
 • hạnh kiểm, tư cách, đạo đức, cách cư xử
  • good conduct
   hạnh kiểm tốt
  • bad conduct
   hạnh kiểm xấu
 • sự chỉ đạo, sự điều khiển, sự hướng dẫn; sự quản lý
 • (nghệ thuật) cách sắp đặt, cách bố cục (vở kịch, bài thơ...)
IDIOMS
 • regimental (company) conduct sheet
  • (quân sự) giấy ghi khuyết điểm và kỷ luật của người lính
động từ
 • dẫn tới (đường đi)
 • chỉ huy, chỉ đạo, điều khiển, hướng dẫn; quản, quản lý, trông nom
  • to conduct an army
   chỉ huy một đạo quân
  • to conduct an orchestra
   điều khiển một dàn nhạc
  • to conduct an affair
   quản lý một công việc
  • to conduct oneself
   cư xử, ăn ở
  • to conduct onself well
   cư xử tốt
 • (vật lý) dẫn
  • to conduct hear
   dẫn nhiệt
Related search result for "conduct"
Comments and discussion on the word "conduct"