Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
alternate
/ɔ:l'tə:nit/
Jump to user comments
tính từ
 • xen kẽ, xen nhau, luân phiên nhau, thay phiên
  • to serve alternate shifts
   làm luân phiên, làm theo ca kíp
  • on days
   cứ hai ngày một lần, cứ cách ngày một lần
  • alternate function
   (toán học) hàm thay phiên
 • (toán học) so le
  • alternate angle
   góc so le
  • alternate exterior (interior) angle
   góc so le ngoài (trong)
danh từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người thay phiên, người thay thế, người dự khuyết
động từ
 • để xen nhau, xen kẽ, xen nhau; luân phiên, lần lượt kế tiếp nhau
  • to alternate between laughter and tears
   khóc khóc cười cười
Related search result for "alternate"
Comments and discussion on the word "alternate"