Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
switch
/switʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cành cây mềm; gậy mềm
 • mớ tóc độn, lọc tóc độn
 • (ngành đường sắt) cái ghi
 • (kỹ thuật) cái ngắt, cái ngắt điện, cái chuyển mạch; cái đổi
  • push-button switch
   nút ngắt điện
  • antenna switch
   cái chuyển mạch anten
  • wave-length switch
   cái đổi bước sóng
ngoại động từ
 • đánh bằng gậy, quật bằng gậy
 • ve vẩy
  • cow switches her tail
   con bò ve vẩy cái đuôi
 • xoay nhanh, quay
  • to switch one's head round
   quay ngoắt đầu lại
 • (ngành đường sắt) bẻ ghi chuyển (xe lửa) sang đường khác
 • chuyển (câu chuyện, ý nghĩ...)
 • cho (ngựa) dự thi với một tên khác
nội động từ
 • (đánh bài) chuyển sang xướng một hoa khác
IDIOMS
 • to switch off
  • cắt
   • to switch somebody off
    cắt ai đang nói dây nói
  • tắt (đèn, rađiô)
   • to switch off the light
    tắt đèn
 • to switch on
  • cắm
   • to switch somebody on to another
    cắm cho ai nói dây nói với một người khác
  • bật
   • to switch on the light
    bật đèn
Related search result for "switch"
Comments and discussion on the word "switch"