Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
jump
/dʤʌmp/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nhảy, bước nhảy
  • long (broad) jump
   (thể dục,thể thao) nhảy xa
  • high jump
   (thể dục,thể thao) nhảy cao
  • pole jump
   (thể dục,thể thao) nhảy sào
  • running jump
   nhảy có chạy lấy đà
  • standing jump
   nhảy không chạy lấy đà
 • sự giật mình; cái giật mình
  • to give someone the jumps
   làm cho ai giật mình
 • (the jumps) mê sảng rượu
 • sự tăng đột ngột (giá cả, nhiệt độ...)
 • sự thay đổi đột ngột, sự chuyển đột ngột; chỗ hẫng, chỗ hổng (trong lập luận...); chỗ trống (trong một hàng, một dãy)
 • vật chướng ngại phải nhảy qua
 • nước cờ ăn quân (cờ đam)
 • dòng ghi trang tiếp theo (cuối bài báo, truyện ngắn)
IDIOMS
 • to get (have) the jump on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bắt đầu sớm hơn và do đó nắm được ưu thế hơn
 • on the jump
  • (thông tục) hối hả bận rộn
nội động từ
 • nhảy
  • to jump for joy
   nhảy lên vì vui sướng
  • to jump from one subject to another
   nhảy từ vấn đề này sang vấn đề kia
 • giật mình, giật nảy người
  • my heart jumps
   tim tôi giật nảy lên (vì sợ...)
 • nhảy vọt, tăng vọt, tăng đột ngột (giá cả, độ nhiệt...)
 • (thường) at, to chớp ngay lấy, nắm ngay lấy; chấp nhận vội vàng, vội đi tới (một kết luận...)
  • to jump at an opportunity
   chớp lấy cơ hội
  • to jump at an offer
   vội chấp nhận một đề nghị
  • to jump at (to) a conclusion
   vội đi tới một kết luận
 • (jump on, upon) nhảy bổ vào tấn công dữ dội (kẻ địch...)
ngoại động từ
 • nhảy qua
  • to jump a fence
   nhảy qua hàng rào
 • bỏ sót, bỏ qua, bỏ cách quãng mất
  • to jump a chapter in a book
   bỏ cách quãng mất một chương trong sách
 • trật (bánh ra khỏi đường ray)
  • to jump the rails
   trật đường ray
 • làm cho nhảy lên, bắt nhảy, bắt nhảy qua
  • to jump the horse across the ditch
   bắt con ngựa nhảy qua cái hào
  • to jump a child down
   đỡ cho một em nhỏ nhảy xuống
 • làm giật mình, làm giật nảy người lên
 • đào lật (khoai rán trong chão...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhảy lên, nhảy vào
  • to jump a train
   nhảy lên xe lửa
 • nhảy bổ vào chộp lấy (cái gì)
 • lấn, không đứng vào (hàng nối đuôi nhau theo lần lượt)
  • to jump a queue
   lấn chỗ khi xếp hàng
 • nẫng tay trên, phỗng tay trên, chiếm đoạt, xâm chiếm
  • to jump a mining claim
   chiếm mất quyền khai thác mỏ (của ai)
 • làm cho bay lên, làm chạy tán loạn (chim, thú săn)
 • khoan đá bằng choòng
 • tiếp (bài báo, truyện ngắn...) ở trang khác
 • chặt, ăn (quân cờ đam)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công bất thình lình
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ đi bất thình lình, trốn, chuồn
IDIOMS
 • to jump off
  • (quân sự), (từ lóng) bắt đầu tấn công
 • to jump on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mắng, nhiếc, chỉnh
 • to jump together; to jump with
  • phù hợp với nhau, nhất trí với nhau; trùng nhau
 • to jump the gun
  • (từ lóng)
  • (thể dục,thể thao) chạy trước khi có hiệu lệnh xuất phát
  • bắt đầu (làm gì) trước lúc quy định
 • to jump down somebody's throat
  • chặn đứng ai không cho nói, ngắt lời ai không cho nói
  • trả lời chặn họng ai, nói chặn họng ai
 • to jump someone into doing something
  • lừa phỉnh ai làm gì
 • to jump out of one's skin
  • giật nảy mình ngạc nhiên; giật nảy mình sợ hãi...
Related search result for "jump"
Comments and discussion on the word "jump"