Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flip
/flip/
Jump to user comments
danh từ
 • Flíp (bia trộn rượu pha đường hâm nóng)
danh từ
 • cái búng
 • cái vụt nhẹ; cú đánh nhẹ mà đau
 • (thông tục) chuyến bay ngắn
ngoại động từ
 • búng
  • to flip a coin
   búng đồng tiền
  • to flip somebody's ear
   búng tai ai
 • đánh nhẹ
 • quất nhẹ (roi), phẩy (quạt); giật giật (mồi câu)
nội động từ
 • bật bật ngón tay
 • quất, vụt
  • to flip at something with a whip
   vụt roi vào cái gì
IDIOMS
 • to flip up
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tung đồng tiền (xem sấp ngửa để chọn bên trong cuộc thi đấu...)
Related search result for "flip"
Comments and discussion on the word "flip"