Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
opposite
/'ɔpəzit/
Jump to user comments
tính từ
 • đối nhau, ngược nhau
  • to go in opposite directions
   đi theo những hướng ngược nhau
  • opposite leaves
   lá mọc đối
danh từ
 • điều trái lại, điều ngược lại
phó từ
 • trước mặt, đối diện
  • the house opposite
   căn nhà đối diện, căn nhà trước mặt
IDIOMS
 • to play opposite
  • (sân khấu) đóng vai nam đối với vai nữ chính; đóng vai nữ đối với vai nam chính
giới từ
 • trước mặt, đối diện
  • the station
   trước mặt nhà ga
IDIOMS
 • opposite prompter
  • (sân khấu) (viết tắt) O.P, bên tay phải diễn viên
Related search result for "opposite"
Comments and discussion on the word "opposite"