Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
avis
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • ý kiến
  • Exprimer son avis, faire connaître son avis
   bày tỏ ý kiến của mình
  • Partager l'avis de quelqu'un
   đồng ý với ai
  • Prendre l'avis de qqn
   hỏi ý kiến ai
  • Changer d'avis
   thay đổi ý kiến, đổi ý
  • Faire changer d'avis à qqn
   làm cho ai đổi ý
  • Changer d'avis comme de chemise
   thay đổi ý kiến như là thay áo, đổi ý liên miên
 • lời khuyên, lời răn
  • Donner un bon avis
   khuyên lời phải
  • Suivre les avis de son père
   làm theo lời khuyên của cha mình
 • giấy báo; thông báo
  • Recevoir un avis de changement de résidence
   nhận giấy báo đổi chỗ ở
  • Avis de décès
   giấy báo tử
 • yết thị
  • Avis au public
   yết thị công cộng
 • kiến nghị
  • Avis des juges
   kiến nghị của các thẩm phán
  • à mon avis, à mon humble avis
   theo ý tôi, theo thiển ý của tôi
  • avis au lecteur
   lời tựa, lời nói đầu (của một quyển sách)
  • de l'avis de tous
   theo ý kiến của mọi người
  • être de l'avis de qqn, être du même avis que qqn
   đồng ý với ai
  • être d'avis de; être d'avis que
   nghĩ rằng
  • lettre d'avis
   giấy báo gửi
  • jusqu'à nouvel avis
   đến khi có thông báo mới
  • sauf avis contraire
   trừ phi có ý trái ngược
  • sauf meilleur avis
   trừ phi có ý gì hơn
Related search result for "avis"
Comments and discussion on the word "avis"