Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abus
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự lạm dụng
  • Abus de pouvoir
   sự lạm (dụng) quyền [hành [
  • L'abus d'alcool
   sự uống quá nhiều rượu
 • sự sai lầm
  • C'est un abus de croire aux colonialistes
   tin vào bọn thực dân là một sự sai lầm.
 • (số nhiều) thói những lạm
  • Les abus des mandarins
   thói nhũng lạm của bọn quan lại
  • il y a de l'abus
   quá rồi đấy!
Related search result for "abus"
Comments and discussion on the word "abus"