Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
backbone
/'bækboun/
Jump to user comments
danh từ
 • xương sống
 • (nghĩa bóng) xương sống, cột trụ
  • he is the backbone of the football team
   anh ấy là cột trụ của đội bóng
 • (nghĩa bóng) nghị lực; sức mạnh
  • to lack backbone
   thiếu nghị lực
IDIOMS
 • to the backbone
  • chính cống, hoàn toàn
   • he is an Englishman to the backbone
    hắn là một người Anh chính cống
Comments and discussion on the word "backbone"